Här är adresser till fler hemsidor, som jag har byggt. (Bilar & teknik) (Bilutställningar) (Kulturdagar) (Natur & kultur) (SLÄKTFORSKNING) (Smed) (Min Traktor) (Traktorer) (Hus & Trädgård)
Använder ni övre raden och raden nedanför rätt, så har ni 49 st olika sidor att se på.
Skifta sida här, för hemsida musik, släktforsknings och länksida. (STARTSIDA) (Fars släkt) (Morsfars släkt) (Mormors släkt) (Länksida)

Ingemar Lindblads Hemsida


Musik, släktforsknings och länksida.

Skifta sidor längre upp.

E-post: ingemar.lindblad@hotmail.com

Hörs det ingen musik nu, så ladda om sidan.


Knut Lindblad var född 1854 i Näsby Ås Öland


' ' ' '
Knut Lindblad----------------------------------------------------------------Ingemar Lindblad-----------Joakim Lindblad
Född 1854-------------------------------------------------------------------Född 1946------------------Född 1980

Knut Lindblad (1854-1881) har skrivit dessa verser på gammal öländsk dialekt. Jag, Ingemar Lindblad, har försökt göra dessa verser begripligare genom att översätta dem till modern svenska. Joakim Lindblad har tolkat fem av verserna på engelska och skrivit och spelat in musik till dem. Lyssna på låten Harvest Time (Skördetid).Knut var min farfars fars bror.
Gammal Öländsk dialekt
Från Södra Öland (år 1877 eller 1878)
av Knut Lindblad född 1854 död 1881 (27 år)
Öländska (från Thekla Engströms bok Ölands folk)
1
Att sommarn äfven hos oss ä’ slut,
Och hösten dito försvunnit,
Samt vintern läng sen gjort sin debut
Till eder vetskap nog hunnit;
Men låna mig blott en stund ert öra,
Så ska ni nyheter strax få höra
han sör ifrån.
2
I bersla had vi ett fasligt fläng,
De knaft va tier te ånnes.
Bitti opp å så sent i säng;
Min ti hva bönnra få vånnes!
Så ofverdrefva va just int gröda.
De förstår sej ho lönt väl möda
Men stort int mer.
3
Berselkaren va så fliti att
Linnböxera baer hank på kroppen,
Men kärnga has va då rent besatt,
Ja trodd ho rakt skull gät-opp-en.
Han gne för rasens, när di skar rågen,
De föll den geta just int i hågen.
Ja så va de.
4
Svår va torka, mulbete smått,
Å silla ho had kolera.
Ja lögner alls int, i blan de stått;
Hvem kan de’ då väll kassera.
Sommertörsken va små och resen,
Bå folk och kräk fick i värmen besen;
Ja bese me.
5
Så snart en nånsin fått sän un tak,
Strax blir de moernök på luga.
Kärngra gorm och vill ta sej bak
Och frest om årssän ä muga –
Skull kaka sen bli ett smål hopfulla,
Så boms på gubba di vräker skulla
För bråskurn råg.
6
Bännböstninga ä äntli slut,
Och drängansigte ä int mule.
Skeppra korne tar utan prut;
I stan di tror visst vi stul-e.
Vi vill ha artan; der ger di fjortan,
På sånt vis bönnra får gå i skjortan,
Får di int mer.
7
Men vast te sörlea får i sin båt!
Hvem kan i Kalmar sen lefva?
Bland stadsmadamra ska bli en låt;
Di värst en släng får å slefva.
Gni der må di och bönn ve kaj-a
Och tro om skuta att hun ha taj-a.
De gjor dem gutt.
8
Ty te Karlskron ska vi segel gladt
Me allt, hva vi ha te säälj.
Der ä väl pratspat just int så statt;
Ju bätter går de te sväälj.
Ekström blir ock den end vi saken,
Hans präkti varer int ha si maken
I Sveriges rik.
9
Ifrån de en å så te de ar,
Hvem va som skamfile länsman?
Fogden gjol straxt saka klar,
Och han som krångle fick skäms – han,
Och Danjel ä int så rädd för resten,
De ska vill te om han ä’t – för presten
I hvardagslag.
10
Ondt sliter postbud och postlajon
Te far i ovär och rengn.
Inga själ törs ha speklatjon,
Ej fattes tehugg i vängen.
Pistoln ä hål i gröm ä sabeln;
Nock allti går de te kort-å snabeln
Om en skull’ vill.
11
Potatessjuka graser der norr,
Och bönnra får’na snart äfven.
Sturskä ä di än nånsin forr.
Så stinn di går der i kräfven,
Sen sjuttan skuter har satt på grunna:
Ja riktit missun de löckli hunna
Te fåt så der.
12
För vån del kan vi precis int klag,
Vi fick ju svingät från Riga.
Gyltra iss knaft gå över stag
Och ä så kornskär i stiga.
E’ anner mensk får int me dem båckta,
Af jolpärnskaler di tål int låckta
På e hel vrät.
13
Ell om hösta de va ett vral
Me inhysgrisa på väja.
Rompa hank som en spik så smal,
Nu hörk ä svina som leja,
Och tryna sätter di högt i väre;
När våra kommer, de bli te täre,
Då fins int hvet.
14
Att byt mej brö för en tack ja kom
I sistis vestlands i gåra.
Brådt ja had som ett sommerlom,
När de ska let rätt på fåra.
De söns, att der int ä’ långt te stära;
Gräbbera danser så lätt på tära,
Som om di lärt.
15
Hak de på skansen fått sej en bank,
Som gern vill tjen folk me penger!
Blir nu e ögul te slute pank
För allt ho slöser och svänger,
På gålpappera de snart fås monny,
Och sen så får en igen te blånn-I
Sin kaffetår.
16
Telegraf lär vi också få,
Sen kan en mensk få ett fläng-bå
E hall-tynn sä ell en åtting då
Vi för betalning vill häng-på.
Men trä-stolp de tror jag aldri dåger,
Om nå’n fån ger sej på å såger
När de blir kållt.
17
Vi ruta sjödöng på jalna bre,
De’ ä’ för sonnjolspåtatra
Hva sötten gröten för tiggra ä
Som sulten skaler på gatra.
Fåra önn allt, men köna siner,
Jura ä knaft som aplasiner,
Gunås så visst.
18
Nu båd mi träbutten ä förbi
Och själv ja går här och gingel
Som norrlekräka ve varfäti
När fodre tryter plä vingel.
Ja, läng ja gne här och draj på skanken
Och har i lifvet blott hatt den tanken
Att få mej brö.

Ordlista:
Besen = stygnet = fluga i näsan
Blan = bladet (tidningen)
Båckta = bukten
Bärsla = skörden
Bönn = starrbliga
Draj = dragit
Ett smål hopfulla = en smula hopfallen
Fläng = brådska
Fläng-bå = flängbud
Frest = försöka, pröva
Gingel = vingel, vingla
Gni = springa
Gula = häst
Gutt = gott
Gät-opp-en = äta upp honom
Ha’n = här
Hall-tynn = halvtunna
Hank = hängde
Hopfulla = hopfallen
Hörk = modig, duktig
Ifrån de en å så te de ar = ifrån det ena till det andra
Iss = inte orka
Jalna = gärdena
Jura = juvren
Kort-å = avkorta
Kållt = kallt
Köna = kornaSvenska (jag har försökt att göra detta mer begripligt.)
Från Södra Öland
av Knut Lindblad
1
Att sommarn även hos oss är slut,
Och hösten dito försvunnit,
Samt vintern länge sen gjort sin debut
Till eder vetskap nog hunnit;
Men låna mig blott en stund ert öra,
Så ska ni nyheter strax få höra
här söder ifrån.
2
I skörden hade vi ett väldig brådska, (I skörden hade vi en väldig fart,)
Det knappt var tid till andas
Tidigt upp och så sent i säng;
Min tid vad bönderna få ängslas!
Så överdriven var just inte grödan.
Ni förstår det var lönt mödan
Men stort inte mer.
3
Skördekarlen va så flitig att
Linnebyxorna bara hängde på kroppen,
Men käringen hans var då rent besatt,
Ja trodde hon rakt skull äta opp honom
Han sliter för fullt, när de skar rågen, (Han springer för fullt, när de skar rågen,)
De föll den geten just inte i hågen.
Ja så va de.
4
Svår va torkan, mulbetet smått, (Svår va torkan, kobetet var dåligt,)
Å sillen hon hade koleran.
Ja ljuger alls inte, i tidningen de stått;
Vem kan det då väl ifrågasätta.
Sommartorsken var liten och mager, (Sommartorsken va små och magra,)
Både folk och kräk fick i värmen flugor i näsan (nosmasken)
Ja fick flugor i näsan med
5
Så snart en nånsin fått säden under tak,
Strax blir de mycket nog på logen.
Kärringarna skällde och ville ta och baka
Och prova om årssäden är mogen
Skulle kakan sen bli ett smula hopfallen,
Så genast på gubbarna de vräker skulden
För tidigt skuren råg.
6
Slagtröskningen är äntligen slut, (Höstbärgningen är äntligen slut,)
Och drängansiktet är inte ledsamt.
Skepparen kornet tar utan pruta,
I stan de tror visst vi stulit det
Vi vill ha arton; då ger de fjorton, (rdr skr rst banko riksdaler skilling)
På sånt vis bönderna får gå i skjortan,
Får de inte mer.
7
Men vänta till söderölänningar får i sin båt!
Vem kan i Kalmar sen leva?
Bland stadsmadammerna ska bli en låt;
De värsta en släng får av sleven. (De vist en släng får av sleven.)
Springa där mår de och glo vid kajen (Springa där får de och starrbliga vid kajen)
Och tro om skutan att fan ha tagit henne
De gör dem gott.
8
Ty till Karlskrona ska vi segla glatt
Med allt, vad vi har att sälja
Då är väl brännvin just inte så starkt;
Ju bättre går det till svälja.
Ekström blir dock den enda vi saknar,
Hans präktiga varor inte ha sin maken
I Sveriges rike.
9
Ifrån det ena å så till de andra,
Vem var det som hånade länsman? (Vem var det som skamfilade länsman?)
Fogden gjorde straxt saka klar,
Och han som bråkade fick skämmas han, (Och han som krånglade fick skämmas han,)
Och Daniel är inte så rädd för resten,
De ska vilja till om han är det för prästen
I vardagslag.
10
Ont sliter postbud och postiljon
De far i oväder och regn.
Inga själ törs ha strid, (Inga själ törs ha spekulera,)
Ej fattas till hugga i vagnen. (Ej fattas till hugga i vagnen)
Pistolen är det hål i grym är sabeln; (Pistolen är laddad vass är sabeln,)
Nog alltid går de till korta av näsan
Om en skulle vilja.
11
Potatissjukan grasserar i norr,
Och bönderna får den snart även.
Sturska är de än nånsin för.
Så stinna de går där i magen, (Så stinna de går där i kräfven,)
Sen sjutton skutor har satt på grund.
Ja riktigt missunnar de lyckliga hundarna
Till fått det så där. (Till att fått det så där.)
12
För vår del kan vi precis inte klaga,
Vi fick ju svingröt från Riga.
Ung suggan orkar knappt gå över stag
Och är så kornskär i stian.
En annan mänska får inte med dem bukt
Av potatisskal de tål inte lukten
På en hel plogfåra
13
Eller om hösten det var ett skrikande
Med inhys grisen på vägen.
Svansen hängde som en spik så smal,
Nu modig är svinet som lejon,
Och trynet sätter de högt i vädret;
När våren kommer, de bli till leva på hullet, (När våren kommer, de bli till att tära,)
Då finns inget vete. (Då finns inget fett.)
14
Att byta till mej bröd för ett tack jag kom (Att byta till mej bröd för en tacka jag kom)
Sist jag var västerut var igår (Häromdagen västerut i gåra.)
Bråttom ja hade som ett sommarlamm,
När de ska leta rätt på fårtackan (När det ska leta rätt på fåret.)
Det syns, att det inte är långt till städerna, (Det syns, att det inte är långt till stära,)
Flickorna dansar så lätt på tårna,
Som om de lärt.
15
Hak de på skansen fått sej en bank, (Har de på skansen fått sej en bank,)
Som gärna vill tjäna folk med pengar!
Blir nu en slösaren till slut pank
För allt hon slösar och svänger,
På guldpapperna de snart får pengar,
Och sen så får en igen till blanda i
Sin kaffetår.
16
Telegraf lär vi också få,
Sen kan en mänska få ett snabb bud
En halvtunna säd eller en åtting då
Vi för betalning vill hänga på.
Men trädstolpe de tror jag aldrig duger,
Om någon fåne ger sej på å sågar
När de blir kallt.
17
Vi rutten sjötång på gärdena sprider,
Det är för sandjordpotatisarna
Va sötgröten för tiggarna är
Som svulten ränner på gatan.
Fåren lammar redan, men kona sinar,
Juverna är knappt som apelsiner,
Gunås så visst.
18
Nu både mina trä toffelbottnar är slut
Och själv ja går här och vinglar
Som norrölands kräken vid vårfrutid (Som nordölands kräken var fattig)
När fodret tryter lär vinglar
Ja, länge ja slitet här och dragit på foten (Ja, länge ja genar här och draget på foten)
Och har i livet blott haft den tanken
Att få mej bröd

Leja = lejon
Let rätt = söka reda på
Luga = logen
Luge = logen
Låckta = lukten
Moernök = arbete, slit
Muga = mogen
Pratspat = brännvin
Ruta sjödööng = rutten sjödynga (tång)
Skaler = springer
Skaler = springer, ränner
Sommerlom = sommarlam
Statt = starkt
Stul-e = stulit det
Sturskä = sturskare
Sulten = svultna, hungrig
Svingät = svinsmat (spannmål från ett strandat fartyg)
Taj-a = tagit henne
Tier te ånnes = tid att andas
Varfäti = vårfrutid
Vast = vänta
Vi ruta sjödöng på jalna bre = rutten sjögödsel på gärdena breda
Vral = skrikande
Vrät = längden av en plogfåra
Ögul = säges om en som inte kan hushålla
Önn = lamma
Öön allt = lammar redan


På Joakims hemsida, går det att lyssna på mer av hans musik. Joakim är född år 1980, han började komponera musik när han var ca 14 år.
(Joakims Hemsida)

' '

Joakims skivor, med egen musik och texter.
Snart har han en ny skiva klar, med 12 låtar.
' ' '
10 egna låtar plus en inte egen---------12 egna låtar-------------------------------10 egna låtar
År 1998--------------------------------------År 2000-------------------------------------År 2002
' ' '
Symfoni på 40 minuter--------------Filmmusik, filmen är gjord i Australien.--------12 egna låtar
År 2003-2004--------------------------År 2006--------------------------------------------------År 2009

Joakims hobby är att komponera texter och musik. Han har komponera en symfoni i f-moll, som är ca 40 minuter lång.
Joakim har även komponerat musik, till kortfilmen Shadow Train.
(Shadow Train)
(Jennifers Album) Starta bildspelet.
Jennifers senaste resa var till Malaysia, Nya Zeeland och Australien.
'